top of page

GDPR

1. Správce osobních údajů – GDPR – pacienti

1. Klinika preventivní dermatologie je poskytovatelem nestátních zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

2. Při své činnosti Klinika preventivní dermatologie jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále jen „pacientů“ nebo „Vy“), kterým jsou poskytovány zdravotní služby, zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

3. S informacemi, které o Vás shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, nakládáme zodpovědně.

4. Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů a popisuje Vaše práva.

 

2. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

a) poskytování zdravotních služeb a plnění povinností uložených poskytovateli zdravotních služeb obecně závaznými právními předpisy (včetně např. vedení zdravotnické dokumentace a vykazování hrazených zdravotních služeb). Právním základem prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR;

b) plnění smlouvy s Vámi, např. smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně). Právním základem prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

c) ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku CNM (např. informování a upozornění pacienta na termín vyšetření či kontroly). Právním základem prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR;

d) pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené v takovém souhlasu. Právním základem prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR.

Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za účelem poskytování zdravotních služeb a plnění našich povinností jako poskytovatele zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Jako pacient máte ze zákona povinnost takové osobní údaje Klinice preventivní dermatologie poskytnout. Bez poskytnutí těchto údajů Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby (vůbec či v potřebné kvalitě), čímž může dojít i k poškození Vašeho zdraví či dokonce k ohrožení Vašeho života. Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných k účelu plnění smlouvy je smluvním požadavkem. Nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout, ale bez jejich poskytnutí nemůžeme uzavřít a/nebo plnit příslušnou smlouvu tzn. být ošetřeni.

3. Jaké osobní údaje můžeme zpracovávat

 

Klinika preventivní dermatologie zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete před zahájením poskytování zdravotních služeb či v jejich průběhu a dále údaje shromážděné po dobu poskytování zdravotních služeb. Klinika preventivní dermatologie zpracovává následující kategorie informací o svých pacientech:

a) identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, bydliště, pohlaví, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost),

b) informace o Vašem zdravotním stavu, váhu a výšku,

c) kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);

d) další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme po dobu poskytování zdravotních služeb.

Klinika preventivní dermatologie zpracovává pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

4. Aktualizace Vašich osobních údajů – archivace

 

1. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Abyste nám s tím pomohli, měli byste nám sdělovat pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace, které zpracováváme, jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), prosím informujte nás, abychom zjednali nápravu.

2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

3. Klinika preventivní dermatologie používá následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů pacientů:

a) identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, bydliště, pohlaví, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost),

b) informace o Vašem zdravotním stavu, váhu a výšku,

c) kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);

d) další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme po dobu poskytování zdravotních služeb.

Klinika preventivní dermatologie zpracovává pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

5. Komu předáváme Vaše osobní údaje

 

1. Vaše osobní údaje budeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy předávat jiným poskytovatelům zdravotních služeb (např. pro účely konzultace či konziliárních vyšetření), zdravotním pojišťovnám, orgánům veřejné moci nebo osobám oprávněným nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách. Při poskytování konkrétních zdravotních služeb Vás můžeme informovat i o dalších příjemcích Vašich osobních údajů.

2. V případě, že se u nás účastníte klinického hodnocení, budou Vaše osobní údaje předávány (hlavnímu) zkoušejícímu lékaři a/nebo zadavateli studie, kteří budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci.

3. Je-li to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a majetku Klinika preventivní dermatologie, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům, soudním exekutorům apod.

4. Klinika preventivní dermatologie je dále oprávněna předat Vaše osobní údaje svým zpracovatelům, se kterými uzavřela písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT systémů). Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro Klinika preventivní dermatologie zpracovávají Vaše osobní údaje.

5. Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

6. Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).

6. Jaká jsou Vaše práva

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až do doby vyřešení).

a) Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

b) Právo na opravu nebo výmaz dle článku 17 GDPR nesmí být ovšem v rozporu se zpracováním zdravotnické dokumentace

c) Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

d) Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

e) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů CNM, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

f) V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

g) Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě smlouvy či Vašeho souhlasu v elektronické podobě.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Kontakt na pověřence pro GDPR

 

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u Klinika preventivní dermatologie je Ing. Milan Kozák. Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu kozak@banksys.cz či telefonicky

na čísle +420 777 290 092.

bottom of page